Ασφάλιση Πιστώσεων

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω αδυναμίας πληρωμής των πελατών τους και λειτουργεί ως παράγοντας ανάπτυξης και μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους.

Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω αδυναμίας πληρωμής των πελατών τους και λειτουργεί ως παράγοντας ανάπτυξης και μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους.

Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη των πωλήσεων συνδέονται πολύ συχνά με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. Για το λόγο αυτό η θωράκιση του ισολογισμού μιας επιχείρησης από τις επισφαλείς απαιτήσεις είναι ζωτικής σημασίας.

Η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο μεταφοράς του κινδύνου επισφαλειών εκτός του ισολογισμού μιας επιχείρησης, στοιχείο το οποίο απελευθερώνει κεφάλαια κίνησης, και ενισχύει την αναπτυξιακή της πορεία.

Πέραν της άμεσης συνεισφοράς της στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί και ένα πολύ ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μιας επιχείρησης, ειδικά στις περιπτώσεις που σχεδιάζει την είσοδο σε νέες αγορές, ή την επέκταση του πιστωτικού ορίου στους υφιστάμενους πελάτες της.

Βασικά οφέλη

Προστασία από επισφαλείς απαιτήσεις

Μειώνεται ο κίνδυνος μη πληρωμής των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του κινδύνου επισφαλειών εκτός του ισολογισμού μιας επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το ενεργητικό και βελτιώνεται η καθαρή της θέση.

Προστασία της ρευστότητας και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης

Καλύπτεται το κενό που μπορεί να προκαλέσει μια επισφάλεια στη ρευστότητα μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα να προστατεύεται η ρευστότητά της και να ενισχύεται το κεφάλαιο κίνησής της, καθώς και η συνολική οικονομική της θέση.

Ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

Βοηθά το τμήμα πιστωτικού έλεγχου μιας επιχείρησης να ενισχύσει τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, μέσω ενός οικονομικά αποδοτικότερου τρόπου διαχείρισης και δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών και των διαχειριστικών αναγκών που σχετίζονται με τις ενέργειες επανείσπραξης.

Έγκαιρη προειδοποίηση του διαφαινόμενου πιστωτικού κινδύνου και ενίσχυση της ανάπτυξης της επιχείρησης

Παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης πρόγνωσης και αποφυγής επισφαλειών με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπορεί να χαράξει με ορθολογικό τρόπο την πιστωτική της πολιτική και να τη χρησιμοποιήσει ενεργά με σκοπό να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της, όπως π.χ. παρέχοντας μεγαλύτερα πιστωτικά όρια σε πελάτες οι οποίοι είναι χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Μέσω της ενεργητικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ενισχύεται σημαντικά το αναπτυξιακό δυναμικό της επιχείρησης.

Ασφαλιστείτε σήμερα

Η ομάδα μας είναι εδώ για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ενεργά ως διαμεσολαβητής με διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες αξιολογημένες με ‘Α’ καθώς και με τοπικές Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Κύπρο.

Επομένως, είστε έτοιμοι να ζητήσετε μια προσφορά ασφάλειας; Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 77 77 77 75. Συγκρίνετε και να επιλέξετε το καταλληλότερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την εξειδικευμένη μας ομάδα. Η ομάδα της G.A.P. Insurance Agency θα συζητήσει περαιτέρω πληροφορίες μαζί σας, και θα σας απαντήσει όλα τα ερωτήματα σας