ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

 

Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική και αποτελεί ευθύνη του εργοδότη. Το πιστοποιητικό ασφάλισης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση ή την ανανέωση αδείας εισόδου ή την ανανέωση της προσωρινής αδείας παραμονής και εργασίας στην Κύπρο.

Οι καλύψεις που παρέχονται περιλαμβάνουν τις καλύψεις οι οποίες βάσει της νομοθεσίας είναι απαραίτητες για να παραχωρηθεί άδεια παραμονής και εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι καλύψεις που παρέχονται καλύπτουν τόσο Ενδονοσοκομειακά Περιστατικά όσο και Εξωνοσοκομειακά όπως ο πίνακας πιο κάτω: 


 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
    ΣΧΕΔΙΟ Α    ΣΧΕΔΙΟ Β  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
90% 90%
1  ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 Για Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη €8.600 €8.600
 Κατά περίοδο ασφάλισης και κατά άτομο €13.700  €13.700 
 1.1   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Δωμάτιο & Τροφή) για κάθε μέρα €70 €70
 1.2   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Δωμάτιο & Τροφή) για κάθε μέρα σε μονάδα Εντατικής παρακολούθησης €175 €175
 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 Για Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη €685 -
 Κατά περίοδο ασφάλισης και κατά άτομο €1.750 -
 2.1    ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ €20 -
 3 
 
  ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με καισαρική τομή) €515 €515
 Το ωφέλημα είναι πληρωτέο νοουμένου ότι: 
 (α) Ο τοκετός γίνεται τουλάχιστον 10 μήνες μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου ή την ένταξη του
 Ασφαλισμένου Προσώπου στο Ασφαλιστήριο.
 (β) Σε περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης του Ασφαλισμένου Προσώπου, νοουμένου ότι η έναρξη  της εγκυμοσύνης έγινε σε περίοδο, που παρείχετο κάλυψη στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο, τηρουμένης πάντοτε
της προϋπόθεσης (α)

 Ανώτατο όριο μέχρι:
4  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΡΟΥ €3.450   €3.450  

 
Powered by:   XL Catlin
  
GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: