ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ


Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο σε μια πετυχημένη επιχείρηση.

Η προστασία των εργοδοτουμένων σε μια επιχείρηση και η παροχή σ’αυτούς ασφαλών συνθηκών εργασίας είναι προσωπικό καθήκον και υποχρέωση του κάθε εργοδότη και αυτό επισφραγίζεται με το Νόμο Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο του 1989 έως 2011.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Η ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη παρέχει κάλυψη για τη νομική ευθύνη του εργοδότη έναντι των εργοδοτουμένων του, σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, που προέκυψε από και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και που προκλήθηκε στο χώρο εργασίας τους.

ΤΙ ΣΗΜΑIΝΕΙ “ΑΤYΧΗΜΑ”;

“Ατύχημα” σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν, λόγω του οποίου προκαλείται θάνατος ή σωματική βλάβη σε εργοδοτούμενο, εφόσον το συμβάν αυτό προκαλείται από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτουμένου.
   
ΤΙ ΣΗΜΑIΝΕΙ “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ";

‘Επαγγελματική Ασθένεια’ σημαίνει νόσος ή βλάβη, όπως καθορίζονται στους Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμούς του 1980 και περιλαμβάνουν 43 ασθένειες.

  Μερικές από αυτές είναι:
 
 • Δηλητηρίαση από μόλυβδο ή άλλες ουσίες
 • Ασβέστωση και μεσοθηλίωμα (μορφή καρκίνου, ο οποίος εμφανίζεται στους ιστούς, που καλύπτουν τους πνεύμονες ή την κοιλιά)
 • Πνευμοκονίαση και σιλίκωση (συσσώρευση σκόνης πυριτίου)
 • Καρκίνος των πνευμόνων
 • Δερματίτιδα
 
ΤΙ ΣΗΜΑIΝΕΙ “ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ";
 
 • ‘Τήρηση των κανονισμών περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
 • Τήρηση των κανονισμών περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
 • Τήρηση καταστάσεων των εργαζομένων, των καθηκόντων τους και των ακαθάριστων απολαβών τους
 • Αναθεώρηση των ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων στη λήξη της περιόδου ασφάλισης
 • Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης είναι απαραίτητο έγγραφο για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου
 • Ανάρτηση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης σε περίοπτο μέρος στο/στους χώρο/ρους εργασίας, για επιθεώρηση από το Υπουργείο Εργασίας
 • Ο αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε) πρέπει να παρουσιάζεται σε όλα τα έγγραφα, σε σχέση με την ασφάλιση
 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ:
 

Τα ελάχιστα όρια ευθύνης που είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να ασφαλιστεί, σύμφωνα με το νόμο, είναι:
 
 
Για κάθε ατύχημα σε σχέση με κάθε εργοδοτούμενο €160,000
Για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών, που προερχονται από την ίδια αιτία €3,415,000
Για οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης €5,125,000
 
Powered by:   XL Catlin
  
GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: